Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Obec Štěnovický Borek

Dne: 07.09.2022

 

STAROSTA OBCE ŠTĚNOVICKÝ BOREK

Zdeněk Albl DiS.

 

z v e ř e j ň u j e

 

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle §15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu ČR,  informaci o době a místě konání voleb.

1.

Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

 

dne 23. 09. 2022 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

dne 24. 09. 2022 (sobota) od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Případné druhé kolo voleb do Senátu parlamentu ČR se uskuteční v termínu:

30. 09. 2022 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

01. 10. 2022 (sobota) od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu Štěnovický Borek 28.

3.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

 

4.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

5.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  6.             

Voliči budou dodány nejpozději 3dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

7.

Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb již nebudou doručovány předem, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

8.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

 

Zdeněk Albl DiS.

starosta

 

Vyvěšeno: 8. 9. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět