Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 09. 2017

USNESENÍ

            zastupitelstva obce Štěnovický Borek ze dne 29. 09. 2017 

 

US. 6/1/2017 Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu tak, že se do programu vkládá bod 6/6 Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi OÚ a firmou Stavplan-CZ s.r.o na vypracování projektové dokumentace na chodník podél silnice č. III/18329 ze dne 21.02.2017 a bod 6/7 Projednání a schválení zadávacích podmínek výběrového řízení na prodloužení kanalizace a vodovodu ve Štěnovickém Borku.

 

US. 6/2/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2017.

 

US. 6/3/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace III/18329 od společnosti STAVplan –CZ s.r.o.

 

US. 6/4/2017 Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej pozemků, není ale proti směny za pozemek odpovídající velikosti požadovaného prostoru a v takové bonitně, jaká bude pro obec zajímavá.

 

US. 6/5/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení na technický dozor investora pro akci rozšíření ČOV Štěnovický Borek. Návrh smlouvy o dílo bude předmětem dalšího jednání.

 

US. 6/6/2017 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Štěnovický Borek a firmou Stavplan- CZ s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na chodník podél silnice č. III/18329 ze dne 21.02.2017.

 

US. 6/7/2017 Zastupitelstvo obce schválilo zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizaci – Štěnovický Borek“.

 

US. 6/8/2017 Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prominutí dluhu na nájemném panu   Vajshajtlovi. Zastupitelstvo navrhuje zaplacení dluhu v 24 měsíčních splátkách.

 

 

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

Datum sejmutí: 20. 10. 2017

Zpět