Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o změně sazby místního popatku

Obecně závazná vyhláška Obce Štěnovický Borek

 č. 1/2005,

o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č.1/2004

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Štěnovický Borek se na svém zasedání dne 17.1.2005 usnesením č. 1/26 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

         Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje v části III. -  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, takto:

 

V čl.20 – Sazba poplatku se mění odst.1. Dosavadní odst.1 se zrušuje v celém svém rozsahu a doplňuje novým odst.1 v tomto znění:

 

1/ Roční sazba poplatku pro poplatníka podle čl.18 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a)      částka 200,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b)      částka 200,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Skutečné náklady na svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2004 činily 170.533,- Kč, tj. 328,- Kč na osobu.

 

                       

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyvěšení na úřední desce .

           

 

 

           

……………………                                                                         …………………………

     starosta                                                                                                     místostarosta   

           

Vyvěšeno: 26. 1. 2005

Datum sejmutí:

Zpět